Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under varje årsmöte så kommer följande punkter att tas upp:

-val av mötesordförande och mötessekreterare

-val av justeringspersoner,tillika rösträknare

-fastställande av dagordning

-fastställande av röstlängd

-verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

-revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

-fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

-beslut om storlek på medlemsavgift

-verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår

-behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

-val av ordförande

-val av kassör

-val av övriga ledamöter

-val av revisorer

-val av valberedning

-övriga frågor