Stadgar

§ 1    FÖRENINGEN

FÖRENINGENS NAMN ÄR SPELKULTURSFÖRENINGEN ArCON (NEDAN KALLAD FÖRENINGEN).

FÖRENINGEN HAR SITT SÄTE I FALUN.

FÖRENINGEN ÄR BUNDEN TILL SVEROK.

§ 2    FORM OCH ORGANISATION

FÖRENINGEN ÄR EN FRISTÅENDE- PARTIPOLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN IDEELL FÖRENING.

FÖRENINGEN ARBETAR MED LIKABEHANDLING, FÖR ATT ALLA MEDLEMMAR SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA I VERKSAMHETEN OCH PÅVERKA DEN.

§ 3    ÄNDAMÅL

FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT SYSSLA MED OCH ÖKA INTRESSET FÖR SPELHOBBYN ÄVEN INFORMERA OCH SKAPA INTRESSE FÖR SPELKULTUR.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR SAMMANFALLER MED KALENDERÅR, 1 JANUARI – 31 DECEMBER.

§ 5    MEDLEMSKAP

FÖRENINGEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA SOM ACCEPTERAR FÖRENINGENS STADGAR OCH ÅRLIGEN BETALAR MEDLEMSAVGIFT. MEDLEM HAR NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT PÅ ALLA FÖRENINGENS MÖTEN.

MEDLEM SOM MOTARBETAR FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING ELLER BRYTER MOT DESSA STADGAR KAN UTESLUTAS. FÖR UTESLUTNING KRÄVS 3/4 MAJORITET PÅ STYRELSEMÖTE. UTESLUTEN MEDLEM HAR RÄTT ATT ÖVERKLAGA UTESLUTNING VID MEDLEMSMÖTE, DÄR DEN UTESLUTNE ÄVEN HAR RÖSTRÄTT.

§ 6    BESLUTANDE ORGA

§ 6.1   ÅRSSTÄMMA

FÖRENINGENS HÖGST BESLUTANDE ORGAN ÄR ÅRSSTÄMMA. ÅRSSTÄMMA SKA HÅLLAS SENAST 31 MARS.

KALLELSE SKA SKICKAS UT SENAST FJORTON (14) DAGAR FÖRE ÅRSSTÄMMA. FÖRSLAG PÅ DAGORDNING SKA, TILLSAMMANS MED BESLUTSUNDERLAG SKICKAS UT SENAST SJU (7) DAGAR FÖRE ÅRSSTÄMMA.

MEDLEM KAN NÄR SOM HELST, DOCK SENAST ÅTTA (8) DAGAR FÖRE ÅRSSTÄMMA, GE FÖRSLAG PÅ ÄRENDE SOM SKA BEHANDLAS VID ÅRSSTÄMMA.

VID ÅRSSTÄMMAN SKA FÖLJANDE PUNKTER BEHANDLAS:

 • VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE
 • VAL AV JUSTERINGSPERSONER,TILLIKA RÖSTRÄKNARE
 • FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
 • FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK REDOVISNING
 • REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
 • FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
 • BESLUT OM STORLEK PÅ MEDLEMSAVGIFT
 • VERKSAMHETSPLAN SAMT BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
 • BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG
 • VAL AV ORDFÖRANDE
 • VAL AV KASSÖR
 • VAL AV SEKRETERARE
 • VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER
 • VAL AV REVISORER
 • VAL AV VALBEREDNING
 • ÖVRIGA FRÅGOR

§ 6.2   EXTRA ÅRSSTÄMMA

EXTRA ÅRSSTÄMMA SKA SAMMANKALLAS OM REVISORER, STYRELSE ELLER MINST 1/3 AV FÖRENINGENS MEDLEMMAR SÅ KRÄVER. KALLELSE SKA SKICKAS UT SENAST FJORTON (14) DAGAR FÖRE EXTRA ÅRSSTÄMMA. DAGORDNINGSFÖRSLAG SAMT BESLUTSUNDERLAG SKA SKICKAS UT SAMTIDIGT SOM KALLELSE.

EXTRA ÅRSSTÄMMA KAN ENDAST BEHANDLA FRÅGOR SOM FÖRANLEDER SAMMANKALLANDE OCH SOM HAR TAGITS UPP I KALLELSE.

§ 6.3   MEDLEMSMÖTE

MEDLEMSMÖTE ÄR FÖRENINGENS NÄST HÖGST BESLUTANDE ORGAN. PÅ MEDLEMSMÖTE FÅR EJ BESLUT TAS SOM STRIDER MOT BESLUT TAGNA VID ÅRSSTÄMMA. ENDAST NÄRVARANDE MEDLEMMAR HAR RÖSTRÄTT. MEDLEMSMÖTE SKA UTLYSAS SENAST 7 DAGAR I FÖRVÄG.

§ 6.4   STYRELSEMÖTE

STYRELSE ANSVARAR FÖR FÖRENINGENS LÖPANDE FRÅGOR OCH ÄR UNDERORDNAD ÅRSSTÄMMA OCH MEDLEMSMÖTE. STYRELSE SKA BESTÅ AV ORDFÖRANDE, KASSÖR OCH MINST 1 ÖVRIG(A) LEDAMOT(MÖTER). STYRELSE KONSTITUERAR SIG SJÄLV FÖRUTOM POSTERNA ORDFÖRANDE, KASSÖR OCH SEKRETERARE, VILKA BESLUTAS OM VID ÅRSSTÄMMA ENLIGT § 5.1 I DESSA STADGAR.

§ 7    BESLUTSFORMER

BESLUT FATTAS MED JA-ROP ELLER EFTER BEGÄRAN OM VOTERING, HANDUPPRÄCKNING. RÖSTNING SKER ÖPPET OM ANNAT EJ STADGATS ELLER BEGÄRS VID SITTANDE MÖTE. VID LIKA RÖSTETAL HAR ORDFÖRANDE AVGÖRANDE RÖST.

§ 7.1   ÅRSSTÄMMA, EXTRA ÅRSSTÄMMA OCH MEDLEMSMÖTE

ENDAST NÄRVARANDE MEDLEMMAR HAR RÖSTRÄTT VID ÅRSSTÄMMA, EXTRA ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE. VARJE MEDLEM HAR EN RÖST. I ÖVRIGT ENLIGT § 7 I DESSA STADGAR.

§ 7.2   STYRELSEMÖTE

ENDAST NÄRVARANDE STYRELSELEDAMÖTER HAR RÖSTRÄTT VID STYRELSEMÖTE. VARJE LEDAMOT HAR EN RÖST. I ÖVRIGT ENLIGT § 7 I DESSA STADGAR.

§ 8    FIRMATECKNING

ORDFÖRANDE OCH KASSÖR ÄR FIRMATECKNARE

§ 9    REVISORER

VID ÅRSSTÄMMA SKA EN (1) REVISOR UTSES SOM HAR TILL UPPGIFT ÄR ATT GRANSKA FÖRENINGENS RÄKENSKAPER OCH HANDLINGAR SAMT ATT UPPRÄTTA REVISORSRAPPORT. I REVISORSRAPPORTEN SKA FINNAS FÖRSLAG TILL BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

REVISOR FÅR EJ HA ANNAN BEFATTNING INOM FÖRENINGEN, VARKEN AVLÖNAD ELLER IDEELL. REVISOR FÅR EJ VARA FÖRSATT I KONKURS ELLER HA FÖRVALTARE ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN.

OM FÖRTROENDEVALD FIRMATECKNARE AVGÅR UNDER PÅGÅENDE VERKSAMHETSÅR SKA ALL BERÖRD EKONOMISK VERKSAMHET OMEDELBART GRANSKAS.

§ 10  VALBEREDNING

VALBEREDNINGENS UPPGIFT ÄR ATT NOMINERA KOMPLETT STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA OCH I FÖREKOMMANDE FALL EXTRA ÅRSSTÄMMA. VALBEREDNING SKA BESTÅ AV MINST TRE (3) PERSON(ER), VARAV EN (1) VÄLJS TILL SAMMANKALLANDE.

§ 11  STADGEÄNDRING

STADGEÄNDRING SKER MED MINST 2/3 MAJORITET VID TVÅ (2) PÅ VARANDRA FÖLJANDE ÅRSSTÄMMOR, VARAV EN (1) ORDINARIE, MELLAN VILKA DET FÖRFLUTIT MINST TVÅ (2) MÅNADER. VID ANDRA LÄSNINGEN KAN FÖRSLAG ENDAST BIFALLAS ELLER AVSLÅS. STADGEÄNDRING KAN EJ BESLUTAS OM VID MEDLEMSMÖTE.

§ 12  UPPLÖSNING

BESLUT OM UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN FATTAS PÅ TVÅ (2) PÅ VARANDRA FÖLJANDE ÅRSSTÄMMOR, VARAV EN ORDINARIE, MELLAN VILKA DET FÖRFLUTIT MINST TVÅ (2) MÅNADER. UPPLÖSNING KAN EJ BESLUTAS OM VID MEDLEMSMÖTE.

VID UPPLÖSNING FÖRDELAS FÖRENINGENS TILLGÅNGAR TILL ORGANISATIONER ELLER FÖRENINGAR MED LIKNANDE ÄNDAMÅL ENLIGT § 3. TILLGÅNGAR KAN EJ FÖRDELAS MELLAN PERSONER ELLER MELLAN FÖRENINGENS MEDLEMMAR. SISTA ÅRSSTÄMMAN BESLUTAR OM FÖRDELNINGEN.